W jakich językach została spisana Biblia?

hebrajski, syryjski i grecki
hebrajski, grecki i koptyjski
hebrajski, aramejski i grecki
hetycki, hebrajski i grecki

Na jakich kontynentach dzieją się wydarzenia biblijne?

Azja, Europa
Europa, Afryka, Azja
Azja, Europa, Ameryka Północna
Afryka, Europa

Który prorok zapowiada Chrystusa jako cierpiącego Mesjasza?

Eliasz
Habakuk
Izajasz
Joel

Ewangelie synoptyczne zostały napisane przez:

Mateusza, Łukasza, Jana
Marka, Łukasza, Jana
Mateusza, Łukasza, Marka
Łukasza, Jana, Mateusza

Które dwie księgi mają prawie identyczną strukturę?

Ew. wg Św. Jana i Apokalipsa Św. Jana
List do Efezjan i List do Kolosan
List do Filipian i List do Kolosan
Pierwszy List do Koryntian i List do Galatów

Z kim Izrael toczy wojny w Księdze Sędziów?

Egipcjanami
Edomitami
Kananejczykami
Syryjczykami

Które księgi należą do dwunastu Mniejszych Proroków?

Amosa, Joela, Ezechiela, Habakuka
Nahuma, Jonasza, Joela, Sofoniasza
Ozeasza, Malachiasza, Zachariasza, Daniela
Micheasza, Ezdrasza, Nahuma, Habakuka

Do jakiego stronnictwa należał Szaweł?

Esseńczyków
Zelotów
Saduceuszy
Faryzeuszy

Kim był Jezus Chrystus dla Świętego Pawła?

Faryzeuszem
Nauczycielem żydowskim
Zbawicielem i Panem
Saduceuszem

W jaki sposób człowiek dostępuje zbawienia według Nowego Testamentu?

Przez uczynki
Łaską i przez uczynki
Przez uczynki i wiarę
Łaską przez wiarę